Organisk avfall

Ecopro er godkjent i henhold til EU1774/2002 for behandling av animalske biprodukter (ABP kategori 2 og 3).

1 kg organisk avfall gir ca 1 kWh energi

Matavfall

 • Husholdning
 • Storkjøkken
 • Emballert
 • Annet

Næringsavfall

 • Produsent – engros – dagligvare
 • Fiskeoppdrett – fiskeforedling
 • Slakterier
 • Meierier
 • Bryggerier
 • Annet

Slam

 • Fra renseanlegg
 • Septik
 • Fettavskillere mm
 • Annet

Krav til leveranser av slam og fiskeensilasje:

Avfallet blir gjennom behandling hos Ecopro omvandlet til gjødsel og derfor stilles det krav til maksimalt tungmetallinnhold i inngående avfall. Som hovedregel skal inngående avfall ikke overstige kravet til klasse 1 i gjødselvareforskriften (se tabell nedenfor).

Utdrag av gjødselvareforskriften:

§ 10.Kvalitetskrav

Denne paragraf gjelder for produkter basert på råvarer gitt i vedlegg 4.

1. Tungmetaller

Følgende maksimumsgrenser for tillatt innhold av tungmetaller angitt i mg/kg tørrstoff (totalinnhold) gjelder:

Kvalitetsklasser: 0 I II III
mg/kg tørrstoff
Kadmium (Cd) 0,4 0,8 2 5
Bly (Pb) 40 60 80 200
Kvikksølv (Hg) 0,2 0,6 3 5
Nikkel (Ni) 20 30 50 80
Sink (Zn) 150 400 800 1500
Kobber (Cu) 50 150 650 1000
Krom (Cr) 50 60 100 150

Mattilsynet kan sette strengere krav til dyrkingsmedier framstilt av råvarer listet opp i vedlegg 4.

 

For spot/tilfeldig leveranser av bl.a. fiskeensilasje og slam følges følgende prosedyre:

 • Hvis det er tvil om Ecopro kan behandle avfallet bes det om å ta kontakt med bedriften.
 • Følgende spørsmål vil normalt bli stilt fra Ecopro:
  o   Antatt antall tonn evt. m3?
  o   Antatt tørrstoffprosent?
  o   Inneholder varen sand, stein, glass etc?
  o   Mulige andre fremmedlegemer?
 • Før leveranse skal varens innhold av tungmetaller analyseres. Det er viktig at prøven som tas er så representativ som mulig.
  o   Ecopro benytter ulike laboratorier, bl.a. Analysesentret Trondheim kommune, Pre Bio og  Labnett
 • Transport ordnes av kunden og Ecopro har kontakt med ulike godkjente transportører. Hvis det er ønskelig kan kontakt formidles.
 • Når godkjent prøveresultat foreligger, oversendes resultatet til Ecopro og leveringstidspunkt avtales.
 • Ved levering av fiskeensilasje skal pH være stabilisert til 3,8 – dette for å sikre transport- og lagringsstabilitet.
 • Ved levering av varen utstedes handelsdokument i 3 eksemplar, hvor kunden, transportør og Ecopro beholder hvert sitt eksemplar. Handelsdokument finnes nederst på hjemmesiden under rapporter eller lastes ned her.
 • Når varen ankommer bedriften tas det i regi av Ecopro en ytterligere tungmetallprøve for å verifisere resultatet.

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame