Nye konkurranser på transport av matavfall

Hand holding young plant with soil

I dag tar Ecopro imot matavfall fra 64 kommuner fra Stor-Elvdal i sør til Dønna i nord og Kristiansund i vest ved sitt anlegg i Verdal kommune. Matavfallet hentes på dedikerte hentesteder ved de ulike interkommunale selskapene, før det leveres til anlegget i Skjørdalen i Verdal for foredling til biogass og næringsrik biogjødsel. Transport av matavfall til Ecopros anlegg i Skjørdalen er derfor en viktig del i samarbeidet om gjenvinning og foredling av matavfallet.

Nå skal deler av områdene for transport av matavfall ut på anbud.

I forbindelse med forberedelsen av anbudskonkurransen ønsker Ecopro å belyse de skjerpede kravene om å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, som trådte i kraft 1. januar 2024. Hovedregelen er nå at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent i anskaffelsesprosessen. Formålet med de nye reglene er at de krav og kriterier som stilles skal redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser §7-9 første ledd.

Miljødirektoratet har gjennomført en analyse av utslippsreduksjonspotensial i Norge mot 2030 som viser at transport utgjør en sentral kategori; ifølge Miljødirektoratet står veitrafikken alene for 18 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Med dette som bakgrunn er det av styret i Ecopro besluttet å ta et særlig ansvar for klima- og miljøhensyn og resirkulering av næringsstoffer. Samtidig som man utvikler markedet for biogass som drivstoff da dette er en del av verdikjeden i virksomheten. I forestående anbudskonkurranse stilles det derfor krav om 100% utslippssfrie kjøretøy med biogass som drivstoff.

Dette er også i tråd med Ecopro sin grunnleggende holdning om å bidra til energi-/materialgjenvinning og kretsløpstankegang, til det beste for miljøet vårt. Nærmere informasjon om kommende anbudskonkurranse blir publisert når detaljene foreligger.